x
Domov > Výzvy > Ukončené výzvy

Ukončené výzvy

 Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r. o.

vyhlasuje dňa 16.10.2023 prvú výzvu

na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty

v rámci Priority 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027

 

1.       Predmet výzvy

Výzva je vyhlásená v rámci Fondu malých projektov, ktorého správcom je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY v programe Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027:

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúrneho a trvalo udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

 

2.       Termín vyhlásenia výzvy

Výzva je vyhlásená dňa 16.10.2023.

 

3.       Termín ukončenia výzvy

Žiadosti o príspevok na malé projekty  je potrebné predložiť v lehote do 19.1.2024 do 23:59 hod.

Rozhoduje dátum a hodina predloženia dokumentov v elektronickej podobe. 

 

4.       Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť o príspevok na malý projekt spolu s požadovanými prílohami je potrebné predložiť výlučne v elektronickej forme prostredníctvom Generátora žiadostí a vyúčtovaní dostupného na webovej stránke: www.e-interreg.eu

 

5.       Oprávnení žiadatelia

Zoznam poľských a slovenských inštitúcií a organizácií, ktoré môžu získať príspevok na malý projekt, je uvedený v tabuľke 2 v Príručke pre prijímateľa malých projektov, ktorá je dostupná na www.fmp-tatry.eu

 

6.       Programová oblasť

Programová oblasť realizácie malých projektov v rámci Fondu malých projektov, ktorého správcom je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY zahŕňa:

Na poľskej strane:   nowosądecký okres, gorlický okres, limanowský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz , nowotarský okres, tatrzańský okres, chrzanowský okres, olkuský okres, myślenický s vylúčením gminy Pcim.

Na slovenskej strane:

·         okresy zo Žilinského kraja: Okres Dolný Kubín, Okres Liptovský Mikuláš, Okres Ružomberok, Okres Tvrdošín,

·         okresy z Prešovského kraja: Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad, Okres Stará Ľubovňa,

·         okres z Košického kraja: Okres Spišská Nová Ves.

 

7.       Oprávnené aktivity

Finančný príspevok môžu získať malé projekty, ktoré realizujú aktivity súvisiace s kultúrnym a prírodným dedičstvom alebo cestovným ruchom, ako napríklad:

  • podpora rozvoja cezhraničných konkurencieschopných/inovatívnych/integrovaných produktov/služieb/ponúk cestovného ruchu s cieľom zvýšiť úlohu kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení,
  • zachovanie, sprístupnenie a propagácia hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného významu,
  • vytváranie informačných a propagačných systémov cestovného ruchu, ktoré popularizujú podporovanú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu,
  • budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne vedomostí, najmä pokiaľ ide o  šírenie udržateľných postupov v cestovnom ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody (vrátane Nového európskeho Bauhausu) a digitálnych kompetencií.

Podrobné informácie o oprávnených a neoprávnených aktivitách nájdete v kapitole 5.4.1. Príručky pre prijímateľa malých projektov.

 

8.       Alokácia finančných prostriedkov na výzvu

Alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na spolufinancovanie malých projektov v rámci prvej výzvy je 1.000.000,00 EUR.

 

9.       Financovanie malých projektov

·         Celková hodnota malého projektu nemôže presiahnuť 100 000,00 EUR.

·         Maximálna hodnota spolufinancovania z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nesmie presiahnuť 80 % oprávnenej hodnoty malého projektu a limit 80 000,00 EUR.

·         Minimálna hodnota spolufinancovania malého projektu z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 10 000,00 EUR.

·         Národné spolufinancovanie (vlastný vklad) vo výške minimálne 20 %.

Vo Fonde malých projektov v rámci priority č. 3 Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie je možné financovať časť národného spolufinancovania (vlastného vkladu) zo štátneho rozpočtu Poľskej republiky na poľskej strane mimovládnych organizácií uvedených v článku 3 ods.2 zákona z 24. apríla 2003 o verejnoprospešnej činnosti a dobrovoľníctve (Z. z. z roku 2022, čiastka 1327), združeniam územnej samosprávy a Európskym zoskupeniam územnej spolupráce, ktorým môže byť poskytnutý finančný príspevok do výšky 10 % oprávnených nákladov malého projektu.

Slovenskí prijímatelia a partneri realizujúci malé projekty v rámci priority č. 3 Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie nie sú oprávnení na národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR.

 

10.   Výmenný kurz nákladov z PLN na EUR – platí len pre poľských žiadateľov

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 EUR = 4,6343 PLN (účtovný kurz uplatňovaný Európskou komisiou v mesiaci, v ktorom bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o príspevok t. j. október 2023)

 

11.   Obdobie realizácie malého projektu

Maximálna doba realizácie malého projektu je 12 mesiacov.

 

12.   Kritériá hodnotenia a pravidlá výberu

Kritériá hodnotenia a výberu malých projektov sú uvedené v prílohách č. 4 a 5 k Príručke pre prijímateľa malých projektov.

Informácie o pravidlách hodnotenia a výberu malých projektov nájdete v kapitolách 6.4 a 6.5 Príručky pre prijímateľa malých projektov.

Predpokladana lehota vyhodnotenia výzvy: II. štvrťrok 2024.

 

13.   Záväzné dokumenty týkajúce sa výzvy

Žiadosť o príspevok na malý projekt by mala byť pripravená na základe týchto dokumentov:

·         Príručka pre prijímateľa malých projektov

·         Prílohy k Príručke pre prijímateľa malých projektov

·         Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

·         Vzor žiadosti o príspevok na malý projekt s prílohami

·         Informačná doložka

Aplikačný balík na stiahnutie je priložený k tomuto oznámeniu.

 

14.   Názov a adresa inštitúcie, ktorá vyhlasuje výzvu

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o.
ulica Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ, Poľsko
tel.+48 18 266 69 53
e-mail:
info@fmp-tatry.eu

 

15.   Ďalšie informácie

Podrobné informácie o Fonde malých projektov vrátane programovej oblasti, oprávnených prijímateľoch a aktivitách ako aj podmienky účasti vo výzve sú dostupné na webovej stránke Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY www.fmp-tatry.eu

 

 

Výzva je realizovaná v rámci projektu s názvom „Malé projekty – veľké efekty pod Tatrami“, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

 

 

vráťte sa hore link vráťte sa hore