x
Domov > Zoznám sa s FMP > Aké projekty môžu získať finančný príspevok ok v rámci FMP

Aké projekty môžu získať finančný príspevok ok v rámci FMP

Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV MÔŽETE ZÍSKAŤ PROSTRIEDKY NA realizáciu aktivít, ktoré spadajú do nasledujúcich tematických oblastí:

priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie,
priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia.


PRIORITA 3. TVORIVÉ A TURISTICKY ATRAKTÍVNE POHRANIČIE

- podporovať rozvoj cezhraničných konkurencieschopných/inovatívnych/integrovaných produktov/služieb/ponúk cestovného ruchu s cieľom zvýšiť úlohu kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení, napríklad:
o    výstavba, rozširovanie, modernizácia a dovybavenie turistickej, kultúrnej a rekreačnej infraštruktúry, ktorá sprevádza cezhraničné turistické trasy (napr. pešie trasy, cyklotrasy),
o    rozvoj cezhraničných tematických (terénnych, digitálnych) trás po hmotných a nehmotných kultúrnych pamiatkach,
o    príprava, rozvoj spoločných/integrovaných ponúk cestovného ruchu pre kultúru a rekreáciu, najmä prírodného turizmu,
o    propagácia ekoinovácií  a ekologických obchodných modelov pre udržateľný cestovný ruch,
o    spolupráca v oblasti udržateľného využívania prírodného bohatstva prihraničného regiónu,
o    opatrenia na predĺženie turistickej sezóny (napr. obohatenie turistickej ponuky),
o    vytváranie a rozvíjanie tvorivých a workshopových priestorov zameraných napr. na zachovanie, popularizáciu, prezentáciu a transformáciu miestnych zvykov a tradičných remesiel,
o    sieťovanie a dopĺňanie produktov projektov Interreg Poľsko-Slovensko z predchádzajúcich programových období, vrátane zjednotenia systému turistických chodníkov a trás, najmä cyklotrás dopĺňajúcich súčasný systém cyklotrás a uľahčujúcich prístup k objektom kultúrneho dedičstva.
- Zachovať, sprístupniť a propagovať hmotné a nehmotné kultúrne a prírodné dedičstvo cezhraničného významu, napríklad:
o    revitalizácia (vrátane konzervačných a reštaurátorských prác) pamiatok a okolia pamiatok, ktoré budujú a posilňujú spoločnú identitu,
o    revitalizácia a vytváranie verejných priestorov založených na miestnom kultúrnom a prírodnom dedičstve s cieľom aktivizovať miestnu komunitu (napr. modernizácia výstavných siení, nákup zariadení a nástrojov súvisiacich s tradičnými remeslami),
o    revitalizácia a ochrana historických záhrad a parkov,
o    digitalizácia a elektronické sprístupňovanie kultúrnych a prírodných zdrojov (napr. umelecké skeny, multimediálne výstavy),
o    digitálna archivácia zanikajúcich profesií, jazykov, tradícií,
o    workshopy, semináre, kurzy o umení a kultúre vrátane udržiavania miestnych tradícií - napr. tanca, profesií, jazykov, maliarstva, umeleckej tvorby a ľudových a umeleckých remesiel,
o    spolupráca v oblasti spoločného dedičstva,
o    tvorivá transformácia kultúry - využitie tradičných motívov v nových aspektoch, nápaditý dizajn verejných priestorov (napr. využitie miestnych nehmotných kultúrnych prvkov v interiérovom dizajne autobusových prístreškov a odpočívadiel),
o    výskum a popularizácia miestnych tradícií, zvykov, rituálov, sviatkov, legiend, životného štýlu, remesiel, remeselných výrobkov a miestnej kuchyne a tvorba a propagácia tematických turistických produktov,
o    podpora, jednotlivých remeselníkov, tvorcov a ľudových umelcov, napr. prostredníctvom komôr a remeselných družstiev a združení, vrátane účasti na jarmokoch, školeniach týkajúcich sa napr. účinnej propagácie a predaja svojej tvorby na internete, tvorenia plánu rozvoja vlastného podnikania/činnosti.
- Vytvárať informačné a propagačné systémy cestovného ruchu, ktoré popularizujú podporovanú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu, napr.:
o    integrovaná propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt,
o    integrovaná propagácia regionálnych a miestnych značiek, produktov a služieb.
- Budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne vedomostí, najmä pokiaľ ide o šírenie udržateľných postupov v cestovnom ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody  (vrátane Nového európskeho Bauhausu ) a digitálnych kompetencií , napríklad:
o    školenia a študijné pobyty na zlepšenie kvalifikácie zamestnávateľov a zamestnancov v oblasti cestovného ruchu, kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
o    školenia zamerané na rekvalifikáciu pracovníkov z iných odvetví pre odvetvie cestovného ruchu


PRIORITA 4. SPOLUPRÁCA MEDZI INŠTITÚCIAMI A OBYVATEĽMI POHRANIČIA

- Budovanie cezhraničných partnerstiev, napríklad:
o    spolupráca verejných inštitúcií a neziskových organizácií týkajúca sa najmä vzdelávania, ekológie, kultúry, umenia, športu, aktívneho trávenia voľného času, tradícií, hospodárskej spolupráce, cestovného ruchu, prírody, krízového riadenia, záchranárstva.
- Podpora miestnych cezhraničných iniciatív zameraných na zlepšenie kvality života v pohraničnej oblasti, napríklad:
o    workshopy, študijné návštevy, semináre, stretnutia, vrátane tých, ktoré umožňujú vytváranie medzigeneračných vzťahov – najmä pokiaľ ide o vzájomný prenos vedomostí a zručností (vrátane miestnych remesiel, digitálnych kompetencií, zdravého životného štýlu).
- Posilnenie cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity obyvateľov pohraničia, napríklad:
o    workshopy, študijné pobyty, semináre o zvykoch, tradíciách a kultúre vrátane sociálnych, jazykových a náboženských rozdielov, spoznávanie histórie a prírody pohraničia, zamerané okrem iného na osoby ohrozené sociálnym vylúčením,
o    výučba jazyka susedov (poľština/slovenčina),
o    podpora spoločenskej a pracovnej aktivity seniorov,
o    podpora adaptácie a integrácie migrantov, ktorá im uľahčí prispôsobenie sa novým životným podmienkam v Poľsku a na Slovensku a ich integráciu s obyvateľmi pohraničia.
- Výmena dobrej praxe, podpora spolupráce zameranej na spoločné riešenia v oblasti životného prostredia a nízkouhlíkového hospodárstva, napríklad:
o    školenia týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy alebo prevencie rizika negatívnych následkov živelných pohrôm,
o    workshopy, študijné návštevy, semináre o obehovom hospodárstve a o zmenách v spotrebiteľských vzorcoch.
- Zvyšovanie povedomia a propagácia proekologického správania obyvateľov pohraničia a turistov, napríklad:
o    vzdelávanie obyvateľov v oblasti triedenia odpadu, nízkych emisií, energetickej úspornosti, starostlivosti o životné prostredie, biodiverzity,
o    spoločná cezhraničná propagácia ochrany životného prostredia, cirkulárneho hospodárstva, OZE, biodiverzity.


vráťte sa hore link vráťte sa hore