x
Domov > Zoznám sa s FMP > O programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027

O programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021 - 2027

Dňa 26. septembra 2022 Európska komisia schválila program Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. Poľsko-slovenský prihraničný región využíva fondy Interreg od roku 2004.

Program sa riadi princípom partnerstva, t. j. projekty musia byť realizované v poľsko-slovenskom partnerstve (aspoň jeden partner z každej krajiny) a musia byť prínosom pre prihraničnú oblasť a jej obyvateľov.

Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo fondov a regionálnej politiky. Inštitúciou koordinujúcou implementáciu programu na slovenskej strane je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informačných technológií. Spoločný sekretariát programu (poľsko-slovenská inštitúcia zodpovedná okrem iného za kontakty s príjemcami) sa nachádza v Krakove. Jeho úlohy podporujú regionálne kontaktné miesta nachádzajúce sa na maršalských úradoch v Poľsku, v Sliezskom, Malopoľskom a Podkarpatskom vojvodstve a vo vyšších územných celkoch na Slovensku, v Prešovskom a Žilinskom kraji.
Programová oblasť


Na poľskej strane hranice sú tieto kraje:

 • v Sliezskom vojvodstve: Pszczyna, Cieszyn, Bielsko, mesto s právami Bielsko-Biała, Żywiec,
 • v Malopoľskom vojvodstve: Olkusz, Chrzanów, Oświęcim, Wadowicki, Suski, Myślenice, Tatra, Nowy Targ, Limanowski, Nowy Sącz, mesto s právami, Nowy Sącz, Gorlicki,
 • v Podkarpatskom vojvodstve: Bieszczady, Leski, Sanok, Brzozowski, Krosno, mesto s právami krosnianskeho okresu, Jasielski, Rzeszów, mesto s právami okresu Rzeszów, Przeworski, Przemyśl, mesto s právami a. Przemyśl poviat, Jarosław, Lubaczów.


Na slovenskej strane hranice:


 • v Žilinskom samosprávnom kraji: Čadca, KysuckéNovéMesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, DolnýKubín, Námestovo, Tvrdošín, LiptovskýMikuláš,
 • v Prešovskom samosprávnom kraji: Poprad, Kežmarok, StaráĽubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina,
 • v Košickom samosprávnom kraji: SpišskáNováVes.

Pre koho

Priamymi príjemcami projektov môžu byť napríklad:


 • jednotky miestnej samosprávy, ich združenia a podriadené jednotky,
 • služby krízového manažmentu,
 • správcovia verejných komunikácií,
 • vlastníkov, správcov a prevádzkovateľov kultúrnych zariadení a prírodných zariadení a areálov,
 • obhospodarovatelia lesov a ich organizačné zložky a organizácie zaoberajúce sa ochranou a propagáciou prírody,
 • ekonomické združenia, inštitúcie podnikateľského prostredia a inštitúcie vzdelávacieho systému,
 • mimovládne organizácie – nadácie a združenia.


Malé a stredné podniky môžu byť partnerom len v projekte, ktorého lídrom je verejná inštitúcia (napr. samospráva).


Prečo

Program podporuje:

 • cestovný ruch, rekreačný a kultúrny priemysel,
 • adaptácia na zmenu klímy a ochrana prírody a biodiverzity,
 • dopravná dostupnosť pohraničia,
 • potenciál verejných inštitúcií a budovanie vzájomnej dôvery a medziľudských väzieb.


Forma podpory

grant


Rozpočet programu

129,8 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Spolufinancovanie projektov z prostriedkov programu 2021-2027 je do 80 % oprávnených výdavkov (v rokoch 2014-2020 to bolo 85 %).


Priority a konkrétne ciele

V Programe sú naplánované štyri tematické oblasti (priority), v rámci ktorých je spolu vyčlenených šesť špecifických cieľov.
• Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie.
− špecifický cieľ 1: Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.
− špecifický cieľ 2: Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.
• Priorita 2. Prepojenejšie pohraničie.
− špecifický cieľ 1: Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility.
• Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie.
− špecifický cieľ 1: Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.
• Priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia.
− špecifický cieľ 1: Posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci, najmä tých, ktoré sú oprávnené riadiť osobitné územie, ako aj zainteresovaných strán.
− špecifický cieľ 2: Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.

vráťte sa hore link vráťte sa hore