x
Domov > Zoznám sa s FMP > Oprávnení prijímatelia

Oprávnení prijímatelia

Žiadosti o príspevok môžu podávať:
• subjekty s právnou subjektivitou v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi
• subjekty s právnou subjektivitou žiadajúce o príspevok v mene podriadeného orgánu, ktorý bude realizovať malý projekt. V žiadosti o príspevok pre malý projekt je uvedený podriadený orgán realizujúci malý projekt (vecne alebo finančne)


TABUĽKA 2. INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE, KTORÉ MÔŽU ZÍSKAŤ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA REALIZÁCIU MALÉHO PROJEKTU:

P.č.

Typ organizácie

Priorita 3 – Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Priorita 4 – Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

1.        

SK/štát (Slovenská republika), resp. organizačná zložka štátu

ÁNO

ÁNO

2.        

PL/jednotky územnej samosprávy s im podriadenými organizačnými zložkami a ich združeniami a zväzmi

ÁNO

ÁNO

3.        

SK/ územná samospráva (a jej organizačné zložky):

·         vyššie územné celky (samosprávne kraje)

·         obce

·         mestské časti

·         združenia obcí

ÁNO

ÁNO

4.        

 subjekt, v ktorom väčšinový podiel patrí samosprávnej jednotke alebo zväzu/ združeniu samosprávnych jednotiek (väčšinový podiel znamená, že 50+1 jednotiek alebo obchodných podielov patrí samospráve alebo jej zväzu/ združeniu)

ÁNO

ÁNO

5.        

SK/rozpočtové, príspevkové a iné [1] organizácie,  ktorých zriaďovateľom je:

·         štát

·         samosprávny kraj

·         obec

·         mestská časť

ÁNO

ÁNO

6.        

PL/ iné subjekty zriadené štátom alebo samosprávou na poskytovanie verejných služieb

ÁNO

ÁNO

7.        

PL/Hraničná stráž ; SK/ pohraničná a cudzinecká polícia

NIE

ÁNO

8.        

PL/SK/záchranné zložky / služby krízového riadenia:

·    polícia

·    hasičský a záchranný zbor

·    dobrovoľný hasičský zbor

·    zdravotná záchranná služba

·    horská záchranná služba

·    dobrovoľná horská záchranná služba

·    Tatranská dobrovoľná horská záchranná služba

·    vodná záchranná služba

·    dobrovoľná vodná záchranná služba

·    centrá krízového riadenia

NIE

ÁNO

9.        

PL/SK/vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia prírodných objektov a komplexov:

·      národné parky

·      chránené krajinné oblasti a združenia chránených krajinných oblastí

·      Generálne riaditeľstvo ochrany životného prostredia

·      Regionálne riaditeľstvá ochrany životného prostredia

·      Štátna ochrana prírody slovenskej republiky

ÁNO

ÁNO

10.    

SK/ štátne podniky zaoberajúce sa špecifickým cieľom

ÁNO

ÁNO

11.    

PL/Štátne lesy a ich organizačné zložky

ÁNO

ÁNO

12.    

PL/ Štátna správa vodného hospodárstva (Wody Polskie)

ÁNO

NIE

13.    

SK/Regionálna správa vodného hospodárstva

ÁNO

NIE

14.    

PL/SK/vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia kultúrnych objektov a inštitúcií (nevzťahuje sa na fyzické osoby) 

ÁNO

ÁNO

15.    

PL/SK mimovládne organizácie zaoberajúce sa témou špecifického cieľa (vrátane združení tvoriace euroregióny na poľskej strane)

ÁNO

ÁNO

16.    

PL/ subjekty tvoriace systém vysokoškolského vzdelávania a vedy vrátane subjektov pôsobiacich v danej oblasti

ÁNO

ÁNO

17.    

SK/

·            verejné a štátne vysoké školy

·           súkromné vysoké školy

·           vedecké a výskumné inštitúcie (vrátane Slovenskej akadémie vied)

ÁNO

ÁNO

18.    

PL/ subjekty pôsobiace v oblasti osvety

ÁNO

ÁNO

19.    

SK/

·         základné (aj umelecké) školy a stredné školy, odborné školy zriadené orgánmi uvedenými v bode 1 a 3

·         materské a špeciálne školy zriadené regionálnymi školskými orgánmi predškolské zariadenia a osobitné školy zriadené Krajským školským úradom

·         súkromné a cirkevné školy

ÁNO

ÁNO

20.    

PL/SK/ agentúry regionálneho rozvoja

ÁNO

ÁNO

21.    

PL/SK inštitúcie podnikateľského prostredia  (o. i. hospodárske komory, obchodné komory, obchodné a priemyselné komory, remeselné cechy, združenia podnikateľov, komory profesijnej samosprávy, lekárske komory)

ÁNO (bez poľnohospodárskych a lekárskych komôr)

ÁNO (bez poľnohospodárskych komôr)

22.    

PL/SK sociálne podniky

ÁNO

ÁNO

23.    

PL/SK miestne akčné skupiny

ÁNO

ÁNO

24.    

PL/SK cirkvi a iné náboženské združenia/spoločnosti

ÁNO

ÁNO

25.    

PL/ organizácie / inštitúcie zaoberajúce sa cestovným ruchom na štátnej, regionálnej a lokálnej úrovni; SK/ krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu

ÁNO

ÁNO (verejné inštitúcie)

26.    

PL/SK Poľský červený kríž, Slovenský červený kríž a iné inštitúcie pomoci a humanitárne organizácie

ÁNO

ÁNO

27.    

SK/záujmové združenia právnických osôb (vrátane združení tvoriacich euroregióny):

·         účelové záujmové združenia právnických osôb – ak sú všetci členovia združenia právnickými osobami z verejného sektora

·         účelové záujmové združenia právnických osôb – ak aspoň jeden člen združenia patrí do súkromného sektora

ÁNO

ÁNO

28.    

PL/SK európske zoskupenia  územnej spolupráce

ÁNO

ÁNO[1]Štátne podniky, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosti vo verejnom záujme zodpovedajúce oprávneným činnostiam uvedeným vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevok. V spoločnostiach s ručením obmedzeným a akciových spoločnostiach musí byť podiel štátu/samosprávy vo výške min. 80 % základného imania/akcií.

Subjekty, ktoré nie sú oprávnené získať finančný príspevok, patria fyzické osoby, politické strany, ako aj súkromní podnikatelia.

vráťte sa hore link vráťte sa hore