x
Domov > Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. (ďalej len EZÚS TATRY) sa zaväzuje zabezpečiť prístupnosť svojej web stránky v súlade s ustanoveniami zákona zo dňa 4. apríla 2019 o digitálnej prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií verejných subjektov. Vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na web stránku EZÚS TATRY: www.fmp-tatry.eu
Stav z hľadiska súladu so zákonom
Stránka je čiastočne v súlade so zákonom o digitálnej prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií verejných subjektov z dôvodu nižšie uvedených nezrovnalostí alebo výnimiek:
• niektoré grafiky na domovskej stránke nemajú alternatívne popisy
• niektoré materiály nie sú dostupné, pretože pochádzajú z rôznych zdrojov a boli publikované na základe zásad prijatých v inej inštitúcii,
• niektoré textové materiály nemajú správnu hierarchiu nadpisov,
• k videám sa nepridávajú titulky a zvukový popis.
Všetky uvedené chyby sa budú postupne riešiť.
Na webovej stránke môžete použiť štandardné klávesové skratky. V základnom zobrazení je web prehľadný a kontrastný – čo uľahčuje pohyb na webe hendikepovaným ľuďom.
Vyhlásenie bolo vypracované na základe sebahodnotenia.
Príprava vyhlásenia o prístupnosti
• Vyhlásenie bolo vyhotovené dňa: 28.09.2023
• Vyhlásenie bolo naposledy revidované a aktualizované dňa: 28.09.2023
Spätná väzba a kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek problémy s digitálnou dostupnosťou webovej stránky pre osoby so zdravotným postihnutím, kontaktujte nás.
Zodpovednou osobou je Agnieszka Cichorská, e-mailová adresa info@fmp-tatry.eu Kontaktovať nás môžete aj na čísle +48 18 266 69 53. Rovnakým spôsobom môžete podávať žiadosti o prístup k nedostupným informáciám a sťažovať sa na nedostatok prístupnosti. EZÚS TATRY by malo žiadosť splniť okamžite, najneskôr však do 7 dní. Ak túto lehotu nie je možné dodržať, subjekt Vás bezodkladne informuje, kedy bude možné požiadavku splniť, táto lehota však nemôže byť dlhšia ako 2 mesiace. Ak zabezpečenie dostupnosti nie je možné, EZÚS TATRY môže navrhnúť alternatívny spôsob prístupu k informáciám. Ak dotknutý subjekt odmietne vyhovieť žiadosti o zabezpečenie dostupnosti alebo alternatívneho prístupu k informáciám, možno proti takémuto konaniu podať sťažnosť. Po vyčerpaní všetkých možností je možné sťažnosť zaslať aj ombudsmanovi.
Každý má právo požiadať o digitálnu prístupnosť webovej stránky, mobilnej aplikácie alebo akéhokoľvek ich prvku. Môžete tiež požiadať o sprístupnenie informácií v alternatívnych formách, napríklad prečítanie digitálne nedostupného dokumentu, popis obsahu filmu bez zvukového popisu atď. Žiadosť by mala obsahovať:
• údaje o osobe podávajúcej žiadosť,
• označenie, o akú webovú stránku alebo mobilnú aplikáciu ide
• spôsob kontaktu,
ak žiadajúca osoba potrebuje dostať informácie v alternatívnej forme, mala by tiež uviesť formu týchto informácií.

Architektonická dostupnosť
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o.
ulica Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
Poľsko
Sídlo EZÚS TATRY je do značnej miery prispôsobené potrebám ľudí so zdravotným postihnutím (schodolez, WC, možnosť vysielania stretnutí online). EZÚS TATRY poskytuje prístup do budovy pre osoby využívajúce asistenčného psa.


vráťte sa hore link vráťte sa hore