x
Domov > Partnerstvo > Kto môže byť partnerom

Kto môže byť partnerom

Každý malý projekt sa MUSÍ REALIZOVAŤ V SPOLUPRÁCI NAJMENEJ DVOCH SUBJEKTOV, Z KTORÝCH JEDEN JE Z POĽSKA A DRUHÝ ZO SLOVENSKA


POTVRDENÍM ZAHRANIČNÉHO/NÁRODNÉHO PARTNERSTVA uzatvoreného v rámci projektu JE tzv. VYHLÁSENIE O SPOLUPRÁCI tvoriacie prílohu k žiadosti o príspevok.


TABUĽKA 1. ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PARTNEROV

 

POVINNOSTI ŽIADATEĽA/PRIJÍMATEĽA

POVINNOSTI ZAHRANIČNÉHO/NÁRODNÉHO PARTNERA

Príprava projektu

Ÿ  Príprava malého projektu v spolupráci s partnerom/partnermi.

Ÿ  Určenie osoby zodpovednej za realizáciu malého projektu.

Ÿ  Príprava a predloženie žiadosti o príspevok na malý projekt príslušnému Správcovi FMP.

Ÿ  Účasť na príprave malého projektu.

Ÿ  Určenie osoby zodpovednej za spoluprácu v rámci malého projektu.

Ÿ  Podpísanie vyhlásenia o spolupráci.

Zmluva o poskytnutí príspevku/Partnerská zmluva

Ÿ  Podpísanie zmluvy o poskytnutí príspevku na malý projekt.

Ÿ  Uzatvorenie partnerskej zmluvy s partnerom/partnermi podieľajúcimi sa finančne na projekte, upravujúcej vzájomnú zodpovednosť *

Ÿ  Podpísanie partnerskej zmluvy*

Generátor

Ÿ  Obsluha Generátora žiadostí a vyúčtovaní v rozsahu: žiadosti o príspevok, korešpondencie, vykazovania.

-

Realizácia a  vyúčtovanie malého projektu

Ÿ  Vecná a finančná zodpovednosť za malý projekt.

Ÿ  Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie svojich projektových aktivít

Ÿ  Účasť na realizácii malého projektu, ako sa predpokladá v žiadosti o príspevok/partnerskej zmluve (ak sa uplatňuje)*.

Ÿ  Zabezpečenie toho, aby dokumenty potvrdzujúce pokrok v realizácii projektových aktivít a dosiahnutie ukazovateľov výstupov a výsledkov boli v súlade so žiadosťou o príspevok/partnerskou zmluvou.

Ÿ  Odosielanie žiadostí o platbu v lehotách a podľa požiadaviek stanovených v zmluve o poskytnutí príspevku a v tejto Príručke.

Ÿ  Komunikácia s partnerom/partnermi a plnenie zápisov partnerskej zmluvy (ak sa uplatňuje)*

Ÿ  Kontakt so Správcom FMP, poskytovanie informácií, dokumentov, zastupovanie projektu.

Ÿ  Znalosť a dodržiavanie ustanovení žiadosti, zmluvy o poskytnutí príspevku.

Ÿ  Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie svojich projektových aktivít.*

Ÿ  Účasť na realizácii malého projektu, ako sa predpokladá v žiadosti o príspevok/partnerskej zmluve (ak sa vzťahuje)*.

Ÿ  Poskytnutie dôkazov o pokroku pri realizácii projektových aktivít a dosiahnutí ukazovateľov výstupov a výsledkov*

Ÿ  Bezodkladné informovanie prijímateľa/PP o všetkých okolnostiach, ktoré oneskorujú, sťažujú alebo znemožňujú realizáciu projektu.

Propagácia malého projektu

Ÿ  Zabezpečiť, aby všetky výstupy súvisiace s projektom a informácie poskytované na podujatiach/stretnutiach boli v súlade s pravidlami informovania a publicity uvedenými v bode 9.3

Ÿ  Dodržiavanie pravidiel informovania a komunikácie uvedených v bode. 9.3

Platby

Ÿ  Prijímanie platieb od Správcu FMP a prevod finančných prostriedkov partnerom projektu.*

-

Kontrola/audit

Ÿ  Pomoc pri vykonávaní kontrol, auditov a hodnotení a sprístupňovanie všetkých dokumentov potrebných na tieto účely, poskytovanie potrebných informácií.

Ÿ  Zodpovednosť za všetky nezrovnalosti v deklarovaných jednorazových platbách.

Ÿ  Vrátenie všetkých neoprávnene prijatých prostriedkov Správcovi FMP.

Ÿ  Poskytovanie pomoci prijímateľovi počas kontrol, auditov a hodnotení a sprístupňovanie všetkých dokumentov potrebných na tieto účely, poskytovanie potrebných informácií.*

Ÿ  Zodpovednosť za všetky nezrovnalosti v deklarovaných jednorazových platbách.*

Ÿ  Vrátenie všetkých neoprávnene prijatých prostriedkov prijímateľovi  a plnenie všetkých žiadostí prijímateľa o vrátenie prostriedkov v súlade s partnerskou zmluvou.*

Udržateľnosť

Ÿ  Dodržiavanie povinností po ukončení projektu uvedených v bode 10.

Ÿ  Dodržiavanie povinností po ukončení projektu uvedených v bode 10.

* Platí pre projekty s finančnou účasťou zahraničného alebo národného partnera.

vráťte sa hore link vráťte sa hore