x
Strona główna > Poznaj FMP > O programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

O programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

26 września 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Pograniczne polsko-słowackie korzysta ze środków Interreg już od 2004 r.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą być realizowane w polsko-słowackim partnerstwie (co najmniej jeden partner z każdego kraju) i przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców.

Instytucją zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Instytucją koordynującą wdrażanie programu po stronie słowackiej jest Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego oraz Informatyzacji. Wspólny sekretariat programu (polsko-słowacka instytucja odpowiadająca m.in. za kontakty z beneficjentami) mieści się w Krakowie. Jego zadania wspierają regionalne punkty kontaktowe zlokalizowane w urzędach marszałkowskich w Polsce, w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz w wyższych jednostkach terytorialnych na Słowacji, w krajach: preszowskim i żylińskim.


Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy powiaty:

 • w województwie śląskim: pszczyński, cieszyński, bielski, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, żywiecki,
 • w województwie małopolskim: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, myślenicki, tatrzański, nowotarski, limanowski, nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, gorlicki,
 • w województwie podkarpackim: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.       

 

Po słowackiej stronie granicy:

 • w Żylińskim Kraju Samorządowym: Čadca, KysuckéNovéMesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, DolnýKubín, Námestovo, Tvrdošín, LiptovskýMikuláš,
 • w Preszowskim Kraju Samorządowym: Poprad, Kežmarok, StaráĽubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina,
 • w Koszyckim Kraju Samorządowym: SpišskáNováVes.


Dla kogo 

Bezpośrednimi beneficjentami projektów mogą być np.:   

    

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i jednostki im podległe,        
 • służby zarządzania kryzysowego,
 • zarządcy dróg publicznych,
 • właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów kultury oraz obiektów i zespołów przyrody,
 • zarządcy lasów i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje zajmujące się ochroną i promocją przyrody,
 • stowarzyszenia gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu i instytucje systemu oświaty,         
 • organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.


Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być wyłącznie partnerem projektu, w którym liderem jest instytucja publiczna (np. samorząd). 


Na co

Program wspiera:

 • branżę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną,
 • przystosowanie do zmian klimatu oraz ochronę przyrody i bioróżnorodności,
 • dostępność komunikacyjną pogranicza,  
 • potencjał instytucji publicznych oraz budowanie wzajemnego zaufania i więzi międzyludzkich.


Forma wsparcia

dotacja


Budżet programu

129,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie projektów ze środków programu 2021-2027 wynosi do 80% wydatków kwalifikowalnych (w 2014-2020 było to 85%).


Priorytety i cele szczegółowe 

Program przewiduje cztery obszary tematyczne (priorytety), w ramach których wyróżniono łącznie sześć celów szczegółowych.
• Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze
− Cel szczegółowy 1: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.
− Cel szczegółowy 2: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.
• Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze
− Cel szczegółowy 1: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.
• Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze
− Cel szczegółowy 1: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.
• Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza
− Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron.
− Cel szczegółowy 2: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.wróć na górę link wróć na górę