x
Strona główna > Partnerstwo > Kto może być Partnerem

Kto może być Partnerem

Każdy mały projekt MUSI BYĆ REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY CO NAJMNIEJ DWÓCH PODMIOTÓW, Z KTÓRYCH JEDEN POCHODZI Z POLSKI, A DRUGI ZE SŁOWACJI.


POTWIERDZENIEM PARTNERSTWA ZAGRANICZNEGO/KRAJOWEGO zawartego w ramach projektu JEST tzw. DEKLARACJA WSPÓŁPRACY stanowiąca załącznik do wniosku o dofinansowanie.TABUĽKA 1. ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PARTNEROV

 

OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY/BENEFICJENTA

OBOWIĄZKI PARTNERA ZAGRANICZNEGO/KRAJOWEGO

Przygotowanie projektu

Ÿ  Przygotowanie małego projektu we współpracy z partnerem/partnerami.

Ÿ  Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację małego projektu.

Ÿ  Sporządzenie i złożenie wniosku o dofinansowanie małego projektu do właściwego Zarządzającego FMP.

Ÿ  Uczestnictwo w przygotowaniu małego projektu.

Ÿ  Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę w zakresie małego projektu.

Ÿ  Podpisanie deklaracji współpracy.

Umowa o dofinansowanie/Umowa partnerska

Ÿ  Podpisanie umowy o dofinansowanie małego projektu.

Ÿ  Zawarcie z partnerem/partnerami uczestniczącymi finansowo w projekcie umowy partnerskiej regulującej wzajemną odpowiedzialność*

Ÿ  Podpisanie umowy partnerskiej*

Generator

Ÿ  Obsługa generatora wniosków i raportów w zakresie: wniosku o dofinansowanie,  korespondencji, raportowania.

-

                                                             Realizacja i rozliczenie małego projektu

Ÿ  Merytoryczna i finansowa odpowiedzialność za mały projekt.

Ÿ  Zabezpieczenie środków finansowych na  prefinansowanie swoich działań projektowych

Ÿ  Uczestnictwo w realizacji małego projektu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie/umowy partnerskiej (jeśli dotyczy)*.

Ÿ  Zapewnienie, aby dokumenty potwierdzające postęp w realizacji działań i osiąganie wskaźników produktu i rezultatu były zgodne z wnioskiem/umową o dofinansowanie.

Ÿ  Wnioskowanie o płatności w terminach i zgodnie z wymogami sprawozdawczymi zawartymi  w umowie o dofinansowanie  i niniejszym Podręczniku.

Ÿ  Komunikacja z partnerem/partnerami i wywiązywanie się z zapisów umowy partnerskiej (jeśli dotyczy)*

Ÿ  Kontakt z Zarządzającym FMP, udzielanie informacji, dostarczanie dokumentów, reprezentowanie projektu.

Ÿ  Znajomość zapisów wniosku, umowy o dofinansowanie i stosowanie się do nich.

Ÿ  Zabezpieczenie środków finansowych na  prefinansowanie swoich działań projektowych.*

Ÿ  Uczestnictwo w realizacji małego projektu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie/umowy partnerskiej (jeśli dotyczy)*.

Ÿ  Dostarczanie dowodów potwierdzających postęp w realizacji działań związanych z projektem i osiąganie wskaźników produktu i rezultatu*

Ÿ  Niezwłoczne informowanie Beneficjenta/PW o wszelkich okolicznościach opóźniających, utrudniających lub uniemożliwiających realizację

Ÿ  projektu.

Promocja małego projektu

Ÿ  Zapewnienie, aby wszelkie, produkty związane z projektem, informacje przekazywane podczas wydarzeń/imprez były zgodne z zasadami informacji i promocji określonymi w pkt. 9.3.

Ÿ  Przestrzeganie zasad informacji i komunikacji określonych w pkt. 9.3

Płatności

Ÿ  Odbieranie płatności od Zarządzającego FMP i przekazanie dofinansowania partnerom projektu.*

-

Kontrola/audyt

Ÿ  Pomoc w przeprowadzaniu kontroli, audytów i ocen oraz udostępnianie wszelkich dokumentów wymaganych do tych celów, dostarczanie niezbędnych informacji.

Ÿ  Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w zadeklarowanych kwotach ryczałtowych.

Ÿ  Zwracanie Zarządzającemu FMP wszelkich kwot nienależnie pobranych.

Ÿ  Udzielanie pomocy Beneficjentowi w czasie kontroli,  audytów i ocen oraz udostępnianie wszelkich dokumentów wymaganych do tych celów, dostarczanie niezbędnych informacji.*

Ÿ  Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w zadeklarowanych kwotach ryczałtowych.*

Ÿ  Zwracanie Beneficjentowi wszelkich kwot nienależnie pobranych oraz stosowanie się do wszelkich wniosków o zwrot składanych przez Beneficjenta zgodnie z umową o partnerską.*

 

Trwałość

Ÿ  Przestrzeganie zobowiązań po zamknięciu projektu określonych w pkt. 10.

Ÿ  Przestrzeganie zobowiązań po zamknięciu projektu określonych w pkt. 10.

*Dotyczy projektów z udziałem finansowym partnera zagranicznego lub krajowego.

wróć na górę link wróć na górę