x
Strona główna > Poznaj FMP > Kwalifikujący się beneficjenci

Kwalifikujący się beneficjenci

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
• podmioty posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym
• podmioty posiadające osobowość prawną ubiegające się o dofinansowanie w imieniu jednostki podległej, która będzie realizować mały projekt


 

TABELA 2. INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ MAŁEGO PROJEKTU:

Lp.

Typ organizacji

Priorytet 3 – Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze

Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza

1.        

SK/państwo (Republika Słowacka) ewentualnie jednostka organizacyjna państwa

TAK

TAK

2.        

PL/jednostki samorządu terytorialnego wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi oraz ich stowarzyszenia i związki

TAK

TAK

3.        

SK/ samorząd terytorialny (i jego jednostki organizacyjne):

·         wyższe jednostki terytorialne (regiony samorządowe)

·         gminy

·         dzielnice miast

·         stowarzyszenia gmin

TAK

TAK

4.        

PL/podmioty, w których większość jednostek/ udziałów należy do jednostki samorządowej lub samorządowego związku/ zrzeszenia (większość oznacza 50+1 jednostek lub udziałów należy do samorządu lub jego związku /zrzeszenia)

TAK

TAK

5.        

SK/ organizacje[1], których organem założycielskim jest:

·         państwo

·         kraj samorządowy

·         gmina

·         dzielnica miasta

TAK

TAK

6.        

PL/inne jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych

TAK

TAK

7.        

PL/SK/ Straż Graniczna

NIE

TAK

8.        

PL/SK/służby ratownicze / zarządzania kryzysowego:

·         policja

·         straż pożarna

·         ochotnicza straż pożarna

·         ratownictwo medyczne

·         Górskie Pogotowie Ratunkowe

·         Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

·         Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

·         Wodne Pogotowie Ratunkowe

·         Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

·         centra zarządzania kryzysowego

NIE

TAK

9.        

PL/SK/właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów i obszarów stanowiących formy ochrony przyrody

·         parki narodowe

·         parki krajobrazowe i zespoły parków krajobrazowych

·         Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

·         Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

·         Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej

TAK

TAK

10.    

SK/ przedsiębiorstwa państwowe zajmujące się tematyką celu szczegółowego priorytetu

TAK

TAK

11.    

PL/Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne

TAK

TAK

12.    

PL/Wody Polskie

TAK

NIE

13.    

SK/regionalne zarządy gospodarki wodnej

TAK

NIE

14.    

PL/SK/właściciele, zarządcy i operatorzy obiektów i instytucji kultury (nie dotyczy osób fizycznych) 

TAK

TAK

15.    

PL/SK organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką celu szczegółowego (w tym po stronie polskiej stowarzyszenia tworzące euroregiony)

TAK

TAK

16.    

PL/podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu

TAK

TAK

17.    

SK/

·      uniwersytety publiczne i państwowe

·      uniwersytety prywatne

·      instytucje naukowe i badawcze (w tym Słowacka Akademia Nauk)

TAK

TAK

18.    

PL/podmioty tworzące system oświaty

TAK

TAK

19.    

SK/

·         szkoły podstawowe (w tym szkoły artystyczne) i średnie, szkoły zawodowe powołane przez organy, o którym mowa w pkt 1 i 3

·         przedszkola i szkoły specjalne, powołane przez regionalne władze szkolne

·          szkoły prywatne i kościelne

TAK

TAK

20.    

PL/SK/ agencje rozwoju regionalnego

TAK

TAK

21.    

PL/SK instytucje otoczenia biznesu (m.in. izby gospodarcze, izby handlowe, izby przemysłowo-handlowe, cechy rzemiosł, zrzeszenia przedsiębiorców, izby samorządu zawodowego, izby lekarskie)

TAK (bez izb rolniczych i bez izb lekarskich)

TAK (bez izb rolniczych)

22.    

PL/SK spółdzielnie socjalne

TAK

TAK

23.    

PL/SK lokalne grupy działania

TAK

TAK

24.    

PL/SK kościoły i inne związki wyznaniowe

TAK

TAK

25.    

PL/SK organizacje / instytucje zajmujące się turystyką na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

TAK

TAK (instytucje publiczne)

26.    

PL/SK Polski Czerwony Krzyż, Słowacki Czerwony Krzyż oraz inne instytucje i organizacje pomocowe i humanitarne

TAK

TAK

27.    

SK/stowarzyszenia celowe osób prawnych (w tym stowarzyszenia tworzące euroregiony):

·         stowarzyszenia celowe osób prawnych – jeśli wszystkimi członkami stowarzyszenia są osoby prawne z sektora publicznego

·         stowarzyszenia celowe osób prawnych – jeśli minimum jeden członek stowarzyszenia należy do sektora prywatnego

TAK

TAK

28.    

PL/SK europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej

TAK

TAK[1]Przedsiębiorstwa państwowe, spółki z o.o., spółki akcyjne, które prowadzą działalność w interesie publicznym, odpowiadającą działaniom kwalifikowalnym wskazanym w naborze wniosków o dofinansowanie. W spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych udział skarbu państwa / samorządu powinien wynosić min. 80% kapitału zakładowego / akcyjnego


PODMIOTAMI NIEUPRAWNIONYMI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA są m.in. osoby fizyczne, partie polityczne, a także przedsiębiorcy prywatni.
wróć na górę link wróć na górę