x
Strona główna > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. (dalej EUWT TATRY) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej EUWT TATRY: www.fmp-tatry.eu
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    część grafik ze strony głównej nie posiada opisów alternatywnych
•    nie są dostępne niektóre materiały, gdyż pochodzą z różnych źródeł i opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
•    niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
•    do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja.
Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona w swoim podstawowym widoku jest czytelna i kontrastowa - co ułatwia poruszanie się po serwisach osobom niepełnosprawnym.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•    Deklarację sporządzono dnia: 02.10.2023 r.
•    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 02.10.2023 r.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Cichorska, adres poczty elektronicznej info@fmp-tatry.eu  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 266 69 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. EUWT TATRY powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, EUWT TATRY może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot o którym mowa odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:
•    dane osoby zgłaszającej żądanie,
•    wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
•    sposób kontaktu,
jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Dostępność architektoniczna
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.,
ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
Siedziba EUWT TATRY przystosowana jest w dużej mierze do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (schodołaz, toaleta, możliwość transmisji spotkań w formie on-line). EUWT TATRY zapewnia możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.


wróć na górę link wróć na górę