x
Strona główna > Poznaj FMP > Jakie projekty mogą być dofinansowane w ramach FMP

Jakie projekty mogą być dofinansowane w ramach FMP

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW MOŻESZ OTRZYMAĆ NA realizację działań, które wpisują się w następujące obszary tematyczne:

priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze,
priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza.


PRIORYTET 3. TWÓRCZE I ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE POGRANICZE

  • wspieranie rozwoju transgranicznych konkurencyjnych/innowacyjnych/ zintegrowanych produktów/usług/ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym, przykładowo:

o    budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażanie infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej towarzyszącej transgranicznym szlakom turystycznym (np. szlaków pieszych, ścieżek rowerowych),

o    rozwój transgranicznych szlaków tematycznych (terenowych, cyfrowych) po zabytkach kultury materialnej i niematerialnej,

o    przygotowanie, rozwój wspólnych/zintegrowanych ofert turystycznych dotyczących kultury i rekreacji, w szczególności turystyki przyrodniczej,

o    promocja ekoinnowacjii  i ekologicznych modeli biznesowych w zakresie zrównoważonej turystyki,

o    współpraca w zakresie zrównoważonego wykorzystania walorów naturalnych pogranicza,

o    działania na rzecz wydłużenia sezonu turystycznego (np. wzbogacenie oferty turystycznej),

o    tworzenie i rozwijanie przestrzeni kreatywno-warsztatowych, których celem jest np. zachowanie, popularyzacja, prezentacja i transformacja lokalnych zwyczajów i tradycyjnych rzemiosł,

o    sieciowanie i uzupełnianie produktów projektów Interreg Polska -– Słowacja z wcześniejszych edycji, w tym uspójnienie systemu szlaków i tras turystycznych, w szczególności ścieżek rowerowych uzupełniających obecny system tras rowerowych i ułatwiających dostęp do obiektów dziedzictwa kulturowego.

  • Zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym, przykładowo:

o    rewitalizacja (w tym prace konserwatorskie i restauratorskie) zabytków oraz terenów wokół zabytków, które budują i umacniają wspólną tożsamość,

o    rewitalizacja i tworzenie przestrzeni publicznej opartej na lokalnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, by aktywizować lokalną społeczność (np. modernizacja sal wystawienniczych, zakup wyposażenia i narzędzi związanych z tradycyjnym rzemiosłem),

o    rewitalizacja i ochrona zabytkowych ogrodów i parków,

o    digitalizacja i cyfrowe udostępnianie zasobów kultury i natury (np. skanowanie dzieł sztuki, wystawy multimedialne),

o    cyfrowe utrwalanie ginących zawodów, języków, tradycji,

o    warsztaty, seminaria, kursy dotyczące sztuki i kultury, w tym podtrzymywania tradycji lokalnych – np. tańca, zawodów, języków, malarstwa, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego,

o    współpraca na rzecz wspólnego dziedzictwa,

o    twórcze przekształcanie kultury – wykorzystywanie motywów tradycyjnych w nowych aspektach, pomysłowe aranżowanie przestrzeni publicznej (np. użycie lokalnych elementów kultury niematerialnej do aranżacji wnętrz wiat przystankowych i odpoczynkowych),

o    badanie i popularyzacja lokalnych tradycji, zwyczajów, rytuałów, świąt, legend, stylu życia, rzemiosł, rękodzieła i kuchni lokalnej oraz tworzenie i promocja tematycznych produktów turystycznych,

o    wspieranie, poprzez np. izby i spółdzielnie rzemieślnicze oraz stowarzyszenia, indywidualnych rzemieślników, twórców i artystów ludowych, w tym w zakresie udziału w targach, szkoleniach dotyczących m.in. efektywnej promocji i sprzedaży swojego rękodzieła w internecie, tworzenia planu rozwoju swojej firmy/działalności.

  • Tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują obszar wsparcia jako atrakcyjny cel turystyczny, przykładowo:

o    zintegrowana promocja walorów przyrodniczych i kulturowych,

o    zintegrowana promocja regionalnych i lokalnych marek, produktów i usług.

  • Budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego Zielonego Ładu  (w tym Nowy Europejski Bauhaus ) oraz kompetencji cyfrowych , przykładowo:

o    szkolenia i wizyty studyjne podnoszące kwalifikacje pracodawców i pracowników sektora turystyki, kultury i branży kreatywnej,

o    szkolenia umożliwiające przekwalifikowanie pracowników innych sektorów do sektora turystyki


Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza:

  • budowanie transgranicznych partnerstw, przykładowo:

o    współpraca instytucji publicznych oraz organizacji non-profit związanych w szczególności z edukacją, ekologią, kulturą, sztuką, sportem, aktywnym wypoczynkiem, tradycją, współpracą gospodarczą, turystyką, przyrodą, zarządzaniem kryzysowym, ratownictwem.

  • Wspieranie lokalnych inicjatyw transgranicznych na rzecz poprawy jakości życia na pograniczu, przykładowo:

o    warsztaty, wizyty studyjne, seminaria, spotkania, w tym umożliwiające tworzenie relacji międzypokoleniowych – w szczególności dotyczące obustronnego przekazywania wiedzy i umiejętności (w tym lokalnego rzemiosła, kompetencji cyfrowych, zdrowego stylu życia).

  • Wzmacnianie integracji transgranicznej i budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców pogranicza, przykładowo:

o    warsztaty, wizyty studyjne, seminaria dotyczące zwyczajów, tradycji i kultury, w tym różnic społecznych, językowych i religijnych, poznawania historii i przyrody pogranicza, skierowane m.in. do osób narażonych na wykluczenie społeczne,

o    nauka języka sąsiadów (polskiego/słowackiego),

o    wspieranie aktywności społecznej i zawodowej seniorów,

o    wspieranie adaptacji i integracji migrantów, które ułatwią im adaptację do nowych warunków życia w Polsce i na Słowacji oraz integrację z mieszkańcami Pogranicza.

  • Wymiana dobrych praktyk, promocja współpracy na rzecz wspólnych rozwiązań w zakresie środowiska oraz niskoemisyjnej gospodarki, przykładowo:

o    szkolenia dotyczące przystosowania się do zmian klimatu lub przeciwdziałania występowaniu negatywnych skutków klęsk żywiołowych,

o    warsztaty, wizyty studyjne, seminaria dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i zmiany modeli konsumpcji.

  • Podnoszenie świadomości i promocja proekologicznych zachowań mieszkańców pogranicza oraz turystów, przykładowo:

o    edukacja mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, niskiej emisji, energooszczędności, dbałości o środowisko, bioróżnorodności,

o    wspólna transgraniczna promocja ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, OZE, bioróżnorodności.wróć na górę link wróć na górę