x

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów

2023-10-16
< wróć

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.  w dniu 16.10.2023 r. ogłasza pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze programu Interreg Polska – Słowacja  2021-2027.


1.    Tematyka naboru

Nabór ogłaszany jest w ramach Funduszu Małych Projektów, zarządzanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027:

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i  innowacjach społecznych.

 

2.    Termin ogłoszenia naboru

Nabór ogłaszany jest w dniu 16.10.2023 r.

 

3.    Termin zakończenia naboru

Wnioski o dofinansowanie małych projektów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19.01.2024 r. do godz. 23:59.

Decyduje data i godzina złożenia dokumentów w formie elektronicznej.

 

4.    Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie małego projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i raportów dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu

 

5.    Uprawnieni wnioskodawcy

Wykaz polskich i słowackich instytucji i organizacji, które mogą uzyskać dofinansowanie małego projektu znajduje się w tabeli 2 w Podręczniku dla beneficjenta małych projektów, który dostępny jest na stronie www.fmp-tatry.eu

 

6.    Obszar wsparcia

Obszar wsparcia realizacji małych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów zarządzanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY obejmuje:

Po stronie polskiej: powiat nowosądecki, powiat gorlicki, powiat limanowski, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat chrzanowski, powiat olkuski, powiat myślenicki z wyłączeniem gminy Pcim.

Po stronie słowackiej:

·         okresy z Kraju Żylińskiego: Okres Dolný Kubín, Okres Liptovský Mikuláš, Okres Ružomberok, Okres Tvrdošín,

·         okresy z Kraju Preszowskiego: Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad, Okres Stará Ľubovňa,

·         okres z Kraju Koszyckiego: Okres Spišská Nová Ves.

 

7.    Kwalifikowalne działania

Dofinansowanie mogą uzyskać małe projekty realizujące działania związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym lub turystyką, takie jak:

·         wspieranie rozwoju transgranicznych konkurencyjnych/innowacyjnych/ zintegrowanych produktów/usług/ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym,

·         zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym,

·         tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują obszar wsparcia jako atrakcyjny cel turystyczny,

·         budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego Zielonego Ładu (w tym Nowy Europejski Bauhaus) oraz kompetencji cyfrowych.

Szczegółowe informacje o działaniach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych znajdują się w rozdziale 5.4.1. Podręcznika dla beneficjenta małych projektów.

 

8.    Budżet naboru

Wysokość środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie małych projektów w ramach pierwszego naboru wynosi 1.000.000,00 EUR.

 

9.    Finansowanie małych projektów

·         Całkowita wartość małego projektu nie może przekroczyć 100.000,00 EUR.

·         Maksymalna wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 80% wartości kwalifikowalnej małego projektu i limitu 80.000,00 EUR.

·         Minimalna wartość dofinansowania małego projektu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 10.000,00 EUR.

·         Współfinansowanie krajowe (wkład własny) w wysokości minimum 20%.

Ponadto w Funduszu Małych Projektów w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze istnieje możliwość sfinansowania części współfinansowania krajowego (wkładu własnego) z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej po stronie polskiej organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, którym może zostać przyznane współfinansowanie w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych małego projektu.

Beneficjenci i partnerzy słowaccy realizujący małe projekty w ramach priorytetu nr 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze nie są uprawnieni do korzystania ze współfinansowania krajowego z budżetu państwa Republiki Słowackiej. 

 

10. Kurs przeliczeniowy kosztów z waluty PLN na walutę EUR – dotyczy tylko polskich wnioskodawców

Kurs euro obowiązujący dla pierwszego naboru: 1 EUR = 4,6343 PLN (kurs obrachunkowy stosowany przez Komisję Europejską w miesiącu, w którym ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie tj. w październiku 2023 r.)

 

11. Okres realizacji małego projektu

Maksymalny okres realizacji małego projektu wynosi 12 miesięcy.

 

12. Kryteria oceny i zasady wyboru

Kryteria oceny i wyboru małych projektów określone zostały w znajdziesz w załącznikach 4 oraz 5 do Podręcznika dla beneficjenta małych projektów.

Informacje na temat zasad oceny i wyboru małych projektów znajdują się w rozdziale 6.4 oraz 6.5 Podręcznika dla beneficjenta małych projektów.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: II kwartał 2024 r.

 

13. Dokumenty obowiązujące w naborze

Wniosek o dofinansowanie małego projektu należy przygotować na podstawie następujących dokumentów:

·         Podręcznik dla beneficjenta małych projektów

·         Załączniki do Podręcznika dla beneficjenta małych projektów

·         Program współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

·         Wzór wniosku o dofinansowanie małego projektu wraz z załącznikami

·         Klauzula informacyjna

Pakiet aplikacyjny do pobrania znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

 

14. Nazwa i dane kontaktowe instytucji ogłaszającej nabór:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ, Polska
tel.+48 18 266 69 53
e-mail: info@fmp-tatry.eu

 

15. Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat Funduszu Małych projektów, w tym m.in. obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów i działań oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY  www.fmp-tatry.eu

 

Nabór jest realizowany w ramach projektu pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

wróć na górę link wróć na górę